ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජිත නව “වසංගත ගිවිසුම” සහ ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි සංශෝධන යෝජනා මානව, සිවිල්, දේශපාලන අයිතීන්ට සහ ජාතීන්ගේ ස්වාධිපත්‍යයට එරෙහි ගෝලීය පැසිස්ට් කුමන්ත්‍රණයකි: ඉන්දීය විද්වතුන්ගෙන් අගමැති මෝදිට සංදේශයක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජිත නව “වසංගත ගිවිසුම” සහ ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි සංශෝධන යෝජනා මානව, සිවිල්, දේශපාලන අයිතීන්ට සහ ජාතීන්ගේ ස්වාධිපත්‍යයට එරෙහි ගෝලීය පැසිස්ට් කුමන්ත්‍රණයකි: ඉන්දීය විද්වතුන්ගෙන් අගමැති මෝදිට සංදේශයක්

‘උරුමය’ ඔප්පු ණය බරින් පීඩිත ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් මහා පරිමාණ වශයෙන් කොල්ලකෑමේ පළමු පියවරයි – සජීව චාමිකර

ජාතින්ගේ ධනය සහ න්‍යායේ දුප්පත්කම: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පත්වල ශාපය සහ මහ බැංකුව පුද්ගලිකරණය -ධරිණි රාජසිංහම්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වසංගත මාර්ගෝපදේශන උපදේශක කමිටුවේ සාමාජිකයන් සහ ඖෂධ සමාගම් අතර මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ සහිත සම්බන්ධකම්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජිත නව “වසංගත ගිවිසුම” සහ ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි සංශෝධන යෝජනා මානව, සිවිල්, දේශපාලන අයිතීන්ට සහ ජාතීන්ගේ ස්වාධිපත්‍යයට එරෙහි ගෝලීය පැසිස්ට් කුමන්ත්‍රණයකි: ඉන්දීය විද්වතුන්ගෙන් අගමැති මෝදිට සංදේශයක්