දේශගුණික විපර්යාස භීෂණයට මුවා වී එන රොකෆෙලර් පදනමේ ගෝලීය ආහාර නිෂ්පාදන ඒකාධිකාරය

අපරාධයක සංකේතීය ලක්ෂණ: 2019 පාස්කුව, ඇමෙරිකාව ‘ආසියාව වෙතට හැරීම’ සහ ඉන්දිය සාගරය යටත්විජිතහරණය සඳහා කෙරෙන හඬගෑම-2