චැනල් 4 සහ පාස්කු ඉරිදාව: සොනික් සොනික් මෙහෙයුම පිටුපස කඩාවදින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල- ධරිණි රාජසිංහම් සේනානායක

දේශගුණ විපර්යාස භීෂණය: නිල් සහ හරිත බැඳුම්කර ජාවාරම හරහා ගොවියන් කුඹුරෙන්ද ධීවරයන් සයුරෙන් ද නෙරපීම

“ ස්වභාව ධර්මය සහ දේශගුණය සඳහා ණය හුවමාරුකරණය” යනු භූමිය සහ සාගරය අත්පත් කරගැනීමට දියත් කළ ණය උගුලේ තවත් රැහැනකි:

පරිසර යටත්විජිතවාදය සහ සංරක්ෂිත කලාප : කෙන්යානු අත්දැකීම්-මොර්ඩෙකායි ඔගාඩා