ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය රොකට් විද්‍යාවක් බවට පත් කිරීම: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ බ්ලැක් රොක් සමාගමේ හරිත, නිල් සහ රෝස ශෝධනය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජිත වසංගත ගිවිසුම: “එක් සෞඛ්‍යයක් ප්‍රවේශය”, දේශගුණ විපර්යාස භීෂණය සහ ගොවි ජනතාවට හා ආහාරවලට එරෙහි යුද්ධය