පුද්ගලික පදනම් ආයතන සහ ඖෂධ සමාගම් විසින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අරමුදල් සපයමින් එය සිය මානව විරෝධී අරමුණු ඉටුකරගැනීමට යොදාගැනීම: කොරෝනා වසංගත ප්‍රෝඩාව සහ ලංකාවේ වත්මන් සමාජ ආර්ථික විනාශය