ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී ආණ්ඩුවට උපදෙස් දෙන  ලසාර්ඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් නීති සමාගම ලංකාවේ ණය හිමි බ්ලැක්රොක් සමාගමේ ගනුදෙණු කරුවෙක්