චැනල් 4 සහ පාස්කු ඉරිදාව: සොනික් සොනික් මෙහෙයුම පිටුපස කඩාවදින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල- ධරිණි රාජසිංහම් සේනානායක

ප්‍රංශ වසන්තය මැද ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ගුප්ත මෙහෙයුම: රනිල් පැරිසියේ බාල් නටද්දි මාක්‍රොන් BRICS ආර්ථික හවුලේ පිහිට පතයි.- ධරිණි රාජසිංහම් සේනානායක

ආසියානු 21 වැනි සියවසේ නව සංවර්ධන බැංකුව : ගෝලීය දකුණට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්- ධරිණි රාජසිංහම් සේනානායක

කෝපරේට් ෆැසිස්ට්වාදයේ නැගීම: ජාගරිත ධනවාදය යනු ආර්ථික ෆැසිස්ට්වාදයයි – මයිකල් රෙක්ටන්වල්ඩ්