දේශගුණික විපර්යාස භීෂණයට මුවා වී එන රොකෆෙලර් පදනමේ ගෝලීය ආහාර නිෂ්පාදන ඒකාධිකාරය