දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉතිහාසය VII: ‘ජාතික ව්‍යාපාර වැඩෙන්නේ ත්‍රස්තය සහ පීඩනයෙනි

දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉතිහාසය VI: අවිහිංසාවේ කාහළයෙන් දෙමළ ගම් බිම් පිබිදේ

දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉතිහාසය V: ලාංකීය ‘සාර්’ හෙවත් එන්. කිව්. ඩයස් පුරාවෘත්තය

දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉතිහාසය IV: අවිගත් සේනා යාපනයේ කච්චේරි භූමිය වටළති