ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී ආණ්ඩුවට උපදෙස් දෙන  ලසාර්ඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් නීති සමාගම ලංකාවේ ණය හිමි බ්ලැක්රොක් සමාගමේ ගනුදෙණු කරුවෙක්

කොරෝනා ප්‍රෝඩාව, ලෝක ආර්ථිකය බිඳ දැමීමේ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදී කුමන්ත්‍රණය සහ ලංකාවේ ඉරණම

මධ්‍යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල්ක්‍රමය(CBDC)) මිනිස් නිදහස අහෝසි කරනු ඇත – කැතරින් ඔස්ටින් ෆිට්ස්