යුජෙනික්ස්වාදයේ සම්භවය සහ විකාශය- ඉතිහාසයේ අඳුරු යුගයකින් පාඩම් ඉගෙනීම