දුම්රිය ‌අනතුරු, පීලි පැනීම්, වැඩ වර්ජන: දුම්රිය සේවය පුද්ගලීකරණය සඳහා කිරීමේ කුමන්ත්‍රණවල ප්‍රතිඵලයක්ද?ප්‍රවාහන සහ බලශක්ති ඇමැතිවරුන්ට විවෘත ලිපියක්

බත් පත උදුරාගැනීම: වගාබිම් මූල්‍යකරණයට ගොදුරු කරවීම සහ ගොවිතැනට සහ ආහාරවලට එරෙහි ලෝක යුද්ධය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යෝජිත වසංගත ගිවිසුම: “එක් සෞඛ්‍යයක් ප්‍රවේශය”, දේශගුණ විපර්යාස භීෂණය සහ ගොවි ජනතාවට හා ආහාරවලට එරෙහි යුද්ධය