වර්ගවාදය

  1.  අගතියේ මූල හේතූ | පළමු කොටස Prof. Arnold Rose | ආනෝල්ඩ් රෝස්
  2.  අගතියේ මූල හේතූ | දෙවැනි කොටස Prof. Arnold Rose | ආනෝල්ඩ් රෝස්
  3.  යුජෙනික්ස්වාදයේ සම්භවය සහ විකාශය- ඉතිහාසයේ අඳුරු යුගයකින් පාඩම් ඉගෙනීම -අජිත් සී. හේරත්
  4. පළමු කොටස: කළු ජූලිය හා දෙමළ විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉතිහාසය අජිත් සී. හේරත්
  5. දෙවන කොටස: උක් වගා බිම් ලෙයින් තෙත්කළ ’58 අජිත් සී. හේරත්
  6. තෙවන කොටස: දෙමළ ජනයා සත්‍යග්‍රහ සටන් බිමට අජිත් සී. හේරත්
  7. සිව්වන කොටස: අවිගත් සේනා යාපනයේ කච්චේරි භූමිය වටළති අජිත් සී. හේරත්
  8. පස්වන කොටස: ලාංකීය ‘සාර්’ හෙවත් එන්. කිව්. ඩයස් පුරාවෘත්තය අජිත් සී. හේරත්
  9. හයවැනි කොටස: අවිහිංසාවේ කාහළයෙන් දෙමළ ගම් බිම් පිබිදේ අජිත් සී. හේරත්