ආසියාව

උතුරු කොරියානුවෝද මනුෂ්‍යයෝය-අන්ද්‍රෙ විල්ෂෙක්-MARCH 6, 2018
ඉන්දීය ගොවි අරගලය සහ ඊනියා වසංගත
SEPTEMBER 16, 2021
ලෝකය සහ ඩොලරයේ ආධිපත්‍යය -ෂියාඕ ලියාන්ග් MARCH 10, 2018